ກົດໝາຍຕ່າງໆ

  1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
  4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ
  5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກຳ
  6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
    7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017