ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ຄຳສັ່ງແນະນຳ/ແຈ້ງການແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1 

ແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການພັດທະນາສື່ ແລະ ເອກະສານ ຕຳລາຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນເພື່ອການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູລະດັບຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 0755/ສສກ.ສຄ, ລົງວັນທີ 18/09/2014

2

ແຈ້ງການແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1-ມ7) ລະບົບ 12+4

3

ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການພົວພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS relationship)

4

ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການລົງທະບຽນ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຫຼັກສູດຄູອະນຸບານສຶກສາ, ປະຖົມສຶກສາ ແລະມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
5 ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຮັບ ແລະ ການບັນຈຸພະນັກງານຄູໃໝ່ເຂົ້າສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຄູ
6 ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນຮັບນັກຮຽນຄູ, ການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຄູ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄູ
7