ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ
 ເລກທີ  ວັນປະກາດໃຊ້  ເນື້ອໃນຫຍໍ້  ດາວໂຫຼດ
859/ສກຂ
02 ກໍລະກົດ 2018

ມະຕິ ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018

images1
858/ສກຂ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2017-2018 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2019 images1
ສະຫຼຸບຕົວເລກຄາດໝາຍທີ່ປະຕິບັດໄດ້ປີ2018 ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍຂອງສະພາ ປີ 2018 ແລະ 2020
images1
860/ຈຂ.ອປ
19 ກັນຍາ 2017
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017 ຄັ້ງວັນທີ 12-13 ກັນຍາ 2017 ທີ່ສະໂມສອນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
images1
 0217/ສກຂ/2017 
 22 FEB 2017
 ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ພາກຮຽນທີ I
(ສົກຮຽນ 2016-17) ຄັ້ງວັນທີ 16/02/2017
images1 
 0210/ສກຂ/2017
 22 FEB 2017
 ບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ແຜນການພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2016-2017
images1