ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ແຜນ 1 ປີ

ເລກທີ
  ເນື້ອໃນຫຍໍ້
ດາວໂຫຼດ
883/ສກຂ
ບົດສະຫຼຸບ 2016-2017 ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2018 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2014-2015 ແລະ ແຜນ 2015-2016 ສກຂ/ອປ
images1
528/ສກຂ
ບົດສະຫຼຸບ 2013-2014 ແລະ ແຜນ 2014-2015 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2012-2013 ແລະ ແຜນ 2013-2014 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2011-2012 ແລະ ແຜນ 2012-2013 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2010-2011 ແລະ ແຜນ 2011-2012 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2009-2010 ແລະ ແຜນ 2010-2011 ສກຂ/ອປ
images1
 
ບົດສະຫຼຸບ 2008-2009 ແລະ ແຜນ 2009-2010 ສກຂ/ອປ
images1