ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ສູນສຶກສານິເທດມັດທະຍົມແຂວງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສຶກສານິເທດມັດທະຍົມແຂວງອັດຕະປື
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່